Download Kitab Al Barzanji Dan Terjemahannya PDF

Teks dan BacaanDownload Kitab Al Barzanji PDF Arab Latin dan Terjemahannya Disertai Mahalul Qiyam Sebentar Lagi kita akan memasuki Bulan
Download Kitab Al Barzanji Dan Terjemahannya PDF


 

Berikut Download Kitab Al Barzanji PDF Arab Latin dan Terjemahannya Disertai Mahalul Qiyam

 

Sebentar Lagi kita akan memasuki Bulan rabiul awal 1443 H.

 

Dimana pada bulan rabiul awal 1443 H terdapat peristiwa penting yakni Kelahiran Nabi Muhammad SAW.

 

Tiap kali maulid Nabi Muhammad SAW, biasanya umat Islam menggelar berbagai tradisi.

Biasanya perayaan maulid Nabi Muhammad bernuansa keagamaan. Di antaranya adalah melantunkan syair-syair sholawat nabi.

 

untuk Link Download Sholawat Al Barzanji PDF ada di akhir artikel ini.

 

 

 

Ada banyak syair sholawat nabi, di antaranya adalah sholawat Barzanji.

Diiringi oleh alat musik rebana, biasanya Jemaah yang berkumpul akan bersama-sama melantunkan syair tersebut.

 

Sholawat ini dilantunkan dalam rangka memuji Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah, nabi umat Islam dan nabi akhir zaman serta diharapkan dapat meningkatkan kecintaan umat Islam kepada sang nabi.

 

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini syair sholawat Barzanji yang bisa dilantunkan saat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW.

 

 

Lirik Bacaan Syair dan Lirik Sholawat Al Barzanji Malam Maulid Nabi


Lirik Bacaan Syair dan Lirik Sholawat Al Barzanji Malam Maulid Nabi


 

Yaarobbi Sholli 'Alaa Muhammad, Yaarobbi Sholli 'Alaihi Wasallim

Yaarobbi Balighul Wasiilah, Yaarobbi Khush Shohu Bilfadhiilah

Yaarobbi Wardho A'nishshohaabah, Yaarobbi Wardho A'nissulalah

Yaarobbi Wardho A'nilmasyaayikh, Yaarobbi Farham Waalidiinaa

Yaarobbi Warhamnaa Jamii'aa, Yaarobbiwarhamkulla Muslim

Yaarobbi Waghfirlikullimudnib, Yaarobbi Lataqtho' Rojaanaa

Yaarobbi Yaasaami'du'aanaa, Yaarobbi Ballighnaa Nazuuruh

Yaarobbi Tafsyaanaabilnuurih, Yaarobbi Hifzhoonak Wa Amalik

Yaarobbi Waskinnaa Jinaanak, Yaarobbi Ajirnaa Min'adzaabik

Yaarobbi Warzuknaa Syahaadah, Yaarobbi Hitnaa Bissa'aadah

Yaarobbi Yaarobbi Washlih Kullamushlih, Yaarobbi Wakfikullamudzii

Yaarobbi Nakhtim Bilmusaffah, Yaarobbi Sholli 'Alaihi Wasallim

Bismillaahirrohmaanirrohiim Abbtadii Ul Imlaa Abismidzaatil A'liyyah, Mustadirrongfaydhol Barkaati A'laa Maa Anaalahu Wa Awlaah, Wa Utsannii Bihamdimmawaa Riduhu Saa Ighotun Haniyyah, Mumtathi Amminaasyukril Jamiili Mathooyaah, Wa Ushollii Wa Usallimu Alannuurilmaushuu Fibittaqoddu Miwal Awwaliyyah, Almunataqili Fiil Ghuroril Kariimata Waljibaah, Wastam Nihullohata A'alaridhowaa Nayyakhushul 'Itrotathoo Hirotannabawiyyah, Waya'ummushohaa Batawal Atbaa Awamawwaalaah, Wa Astajdiihi Hidaayatallisuluw Kissubulil Wadhihtil Jaliyyah, Wahifdhomminal Ghowaa Yati Fiikhithothil Khotho I Wakhuthooh, Wa Ansyuruming Qishotil Maulidinnabawiyyi Buruudan Hisaa Nan Abqoriyyah, Naadzimaminannasabish Shurii Fi 'Iqdattahallal Masaami 'Ubikhulaah, Wastagiinu Bihaulillaahi Ta A'aalaa Waquwwatihil Qowiyyah, Fainnahu Laa Haula Walaa Quwwata Illaabillaah

Aththiril Laahumma Qobrohul Kariimi Bi'ur Fingsadiyyim Ming Shollatiw Watasliim, Alloohumma Sholi Wasallim Wabari Alaih, Waba'du Fa Aquulu Huwa Sayydunaa Muhammadubnu 'Abdllaahibn 'Abdilmutholibi Wasmuhu Syaibatulhamdi Humidatc Khishooluhus Sanyyah, Ibnihaa Syimiwwas Muhu 'Amrubnu 'Abdimanaafiwwas Muhul Mughoirotul Ladzii Yangtamil Irtiqoo Uli'ulyaah, Ibni Qushoyyiw Wasmuhu Mujammihus Summiya Biqushoyyil Litaqoo Shiihi Fiibilaa Diqudhoo'atal Qoshiyyah, Ila An A'aa Dahulloohuta'aala Ilalharomil Mukhotaromi Fahamaa Himaah, Ibnikilaa Biwwasmuhu Hakiimubni Murrotabni Ka'bibnilu Ayyibni Gholibibnibni Fihriw Wasmuhu Quroisyuw Wa

Ilaih Tungsabul Buthuunulqurosyiyyah, Wamaa Fauqohukinaa Niyyungkamaa Janaha Ilaihil Kastiiru War Tadhooh, Ibnimaalikibninnadh Ribnikinaa Natabni Khuzaimatabni Mudrikatabni Ilyaasa Wahuwa Awwalu Man Ahdalbudna Ilarrihaabil Haromiyyah, Wasumi'ufii Shulbihinnabiyyu Shollalloohu 'Alaihiwasallama Dzakarolloohu Ta'aalaa Walabbaah, Ibnimudhorobni Nizaaribnima'addibni Adnaan, Wahaadzaasil Kunna Dzomatc Faroo Idahubanaa Nussunnatis Saniyyati Warof'uhu Ilal Kholiiliibroohiima Amsaka'anhusy Syaari'uwa Abaah, Wa'adnaanu Bilaroibin 'Indadzawil'uluuminnasabiyyah, Iladz Dzabihi Ismaa'iila Nisbatuhu Wamungtamah, Fa A'dzimbihii Min'aqdit Ta Allaqotc Kawaakibuhud Durriyyah, Wakaifalaa Wassayyidul Akromu Shollalloohu 'Alaihi Wasallama Waasithotuhul Mungtaqooh.

 

Nasabuttahsibul'ulaabihulaah

Qolladathaanujuumahaaljauzaa U

Habbadaa'iqdusuudadiwwafakhoor

Antafiihilyatiimatul' Ashmaa U

 

Wa Akrimbihii Min Nasabithohharohulloohata'aalaa Mingsifaahil Jaahiliyyah, Awroda Nizzainul'iroqiyyu Waaridahu Fiimauridihil Haniyyi Warowaah.

 

Hafi Dzol Ilaahukaroo Matallimu Hammadin

Aabaa Ahul Amjaadashounal Ismihi

Tarokussifaa Hafalam Yushibhum 'Aaruh

Min Aadamiwwa Laa Abiihi Wa Ummih

Sarootus Saroo Nuurunnubuwwati Fii Asaariyri Ghururihimulbahiyyah, Wabadarobad Ruhu Fiijabiini Jaddihi 'Abdilmuth Tholibi Wabnihii Abdillaah.

 

'Atthirillaahumma Qobrohulkariimi Bi A'rfing Sadziyyimmin Sholaatiw Watasliim, Alloohumma Sholi Wasallim Wabari Alaih, Walammaa Artoodalloohuta'alaa Ibroozahaqiiqotihil Muhammadiyyah, Wa Izhhaarohu Jismaaw Waruuhab Shuurotihii Wama'naah, Naqolahuu Ilaa Maqorrihii Mingshodafati Aaminatazzuhriyyah, Wakhoshohal Qoriibul Mujiibu Bi Angtakuuna Ummalimmush Thofaah, Wanuudiya Fissamaa Waati Wal Ardhi Bihamlihaa Li Anwaarihidz Dzaatiyyah, Washobaakul Lu Shobbil Lihubuu Bina Siimi Shobaah, Wakusiyatil Ardhu Ba'dathuuli Jadbihaa Minannabaati Hulalas Sungdusiyyah, Wa Aina A'tits Tsimaaru Wa Adnasy Syajaruliljaanii Janaah, Wanathoqotc Bihamlihii Kullu Daabbatil Liquroisyib Bifishoo Hil Alsunil A'robiyyah, Wakhorrotil Asirrotu Wal Ash Naamu A'lal Wujuuhi Wal Afwaah, Watabaa Syarotc Wahuusyul Masaariiqi Walmaghooribi Wadawaabbuhal Bahriyyah, Wahtasatil A'waalimu Minassuruuri Ku Sahumayyaah, Wabusy Syirotil Jinnu Bi Izh Laa Lizamabihii Wangtuhikatil Kahaa Natu Warohibatirruhbaaniyyah, Walahija Bikhobarihii Kulu Hibrikh Khobiiriwwafii Hulaa Husnihii Taah, Wu Utiyatc Ummuhu Filmanaamifaqiila Lahaa Innaki Qod Hamalti Bisayyidil 'Aalamiina Wakhoiril Bariyyah, Wasammiihi Idzaa Wadho'tihii Muhammadalli Annahu Satuh Madu U'qbaah.

 

'Atthirillaahumma Qobrohulkariimi Bi A'rfing Sadziyyimmin Sholaatiw Watasliim, Alloohumma Sholi Wasallim Wabari Alaih, Walammaatammamin Hamlihii Sahrooni A'laa Masy Huuril Aqwaalil Marwiyyah, Tuwuffiya Bil Madiinatil Munawwaroti Abuuhu 'Abdulloohi Wakaana Qodijtaa Zabi Akhwaalihi Banii Adiyyimmina Thoo Ifatinnajaariyyah, Wamakatsa Fiihim Syahrong Saqiimayyu'aa Nuuna Suqmahu Wasyakwaah, Walammaa Tammamin Hamlihii A'larroojihi Tis A'tu Asyhuri Qomariyyah, Wa Aanalizzamaani Ayyan Kholiya Anhu Shodaah, Hadhoro Ummahu Lailatamau Lidihii Aasiyatu Wamar Yamu Fii Niswatimminal Hazhiirotilqud Siyyah, Wa Akhodahaal Makhoo Dhu Fawa Ladathu Shollalloohu A'laihi Wasallama Nuuroyyatala Ula Sanaah

 

Marhaban Yaa Marhaban, Marhaban Jaddalhusaini Marhaban

Yaa Nabii Salamun Alaika, Yaa Rosuul Salamun Alaika

Yaa Habiib Salam Alaika, Sholawaa Tullooh Alaika

Asyrokol Badru Alainaa, Fakh Tafatc Minhul Buduuru

Misylahus Nikmaa Ro Ainaa, Quth Thuyaa Wajhassuruuri

Angta Syam Sun Antabadru, Angtanuu Rungfauqonuri

Angta Iksiiruwwagholii, Angtamish Baahush Shuduuri

Yaa Habiibii Yaa Muhammadu, Yaa A'ruusal Khoofi Qoini

Yaa Mu Ayyad Yaa Mumajjad, Yaa Imaa Mal Qiblataini

Marro Aawajhaka Yas A'd, Yaakariimalwalidaini

Haudhukash Shoofil Mubarrod, Wirdunaa Yaumannusyuuri

Maa Ro Ainaal I'isahannatc, Bissuroo Illaa Ilaika

Walghomaa Mat Qod Azhollatc, Wal Malaa Sholluu Alaika

Wa Ataakal Uuduyabkii, Watadzallalbaina Yadaika

Wastajaa Rotc Yaa Habiibii, I'ndakazh Zhobyunnufuuru

'Indamaa Syaduul Mahaamil, Watanaa Daulirrohiil

Ji Tuhum Waddam Usaa Il, Qultuqiflii Yaa Daadaliilu

Hal Tuhammil Lii Rosaa Iil, Ayyuhaa Syaauquljaziilu

Nahwahaa Tiikalmanaazzil, Bil A'siyyi Walbukuuri

Kullumang Fil Kauni Haamuu, Fiikayaa Baahiil Jabiini

Walahum Fiikaghoromun, Waasy Tiyaa Quwwahaniinun

Fiima 'Aaniikal Anaamu, Qodtabbadatc Haa Iriina

Angta Lirrusuli Jitaamu, Angtalil Maulaa Syakuuru

'Andukalmiskiinuyarjuu, Fadhlaka Jammal Ghofiiru

Fiika Qod Ahsantu Zhonnii, Yaa Basyiiru Yaa Nadziiru

Fa Aghiyatsii Yaa Malaadzii, Fii Mulimmaatil Umuuri

Sa A'da 'Abdurruttajall, Falakal Washful Hasiinu

Laysa Azkaa Mingkaa Ashlan, Qothuyaa Jaddal Husaini

Fa'alaikalloohushollaa, Da Imaan Thuuladuhuuri

Yaa Waliyyaal Hasanaati, Yaarofii'addarojaati

Kaffir Anniddunuuba, Waghfir 'Annissayyi'aati

Angtaghoffaarul Khothooyaa, Waddunuubil Muubiqooti

Angtasattaarul Masaawii, Wamuqiilul A'sarootsi

Aalimussirriwa Akhfaa, Mustajiibudda A'waati

Robbifaarhamnaa Jamii Aa, Bijami'ish Shoolahaati

Washolatulloohi Taghsyaa, 'Addatahriirissuthuuri

Ahmadal Haadii Muhammad, Shoohibaawaj Hilmuniiri

Wamuhayyakkasy Syamsi Mingka Mudhii U'asfarotc Anhulailatun Ghoroo'u, Lailatulmalaulidilladzii Kaanaliddiin Suruurubbiyaumihii Wazdihaa'u, Yaumanaalatc Biwadh'ihibnatu Wahabimmingfa Khoorimmaa Lam Tanalhunnisaa U, Wa Aatatc Qoumahaa Biafdhola Mimmaa Hamalatc Qoblu Maryamul'adroo'u, Mauliduka Na Minhu Fi Thooli'ilkufri Wabaalun Alaihim Wawabaa'u, Watawalact Busyrol Hawaatifi Angqodwulidal Mushthofaa Wahaqqolhanaa'u, Haadzaa Waqodis Tahsanalqiyaama Ingdadzikri Maulidihisy Syarifi A'immatudz Dzauri Waayatiwwaro Wiyyah, Fathuy Baalimang Kaanata'azdiimuhu Shollalloohu 'Alaihiwasallamaghooyatamaroo Mihii Wamarmaahu.

 

Wabaroza Shollalloohu 'Alaihi Wasallama Waa Dhiayyadaihi 'Alal Ardhi Roofi 'Arro Sahuu Ilassamaa Il'aliyyah, Muumiyab Bidzaalikarrof 'Illaa Suudadi Hii Wa 'Ulaah, Wamusyiiron Ilaa Rif Ati Qoqrihii 'Alaa Saa Iril Bariyyah, Wa Annahul Habiibulladzii Hasunatc Thibaa 'Uhu Wasajaa Yaah, Wada'utc Ummuhu Abdalmuth Thulibi Wahuwa Yathuu Fabihaa Tiikal Baniyyah, Fa Aqbala Musri Awwanazdoro Ilaihi Wabalaghominassukuruuri Munaah, Wa Adkholahul Ka'batalghorroo Awaqoo Mayad 'Uubikhuluuushinniyyah, Wayasy Kurulloohuta'aalaa 'Alaa Maamannabbihii Alaihi Wa A'thooh, Wawulida Shollalloohu 'Alaihi Wasallama Nazdii Fammakhotuu Nammaqthuu 'Assurri Byadil Qud Rotil Ilaahiyyah, Thoyyiban Dahiinammak Huulatab Bikuhlil'inaa Nati 'Ainaah, Waaqiila Khotanahu Jadduhuu Ba'dasab'i Ling Sawiyyah, Wa Aulama Wa Ath 'Ama Wasammaa Humuhammadaw Wa Akroma Mats Waah.

 

Aththiril Laahumma Qobrohul Kariimi Bi'ur Fingsadiyyim Ming Shollatiw Watasliim, Alloohumma Sholi Wasallim Wabari Alaih, Wakaana Shollalloohu Alaihi Wasallama Syadi Dal Hayaa Iwattawaa Dhu' Yakh Shifa Na'lahu Wayar Qo'u Syaubahu Wayahlubu Syaa Tahuu Wayasiiru Fikhid Mati Ah Lihii Bisiiroting Sariyyah, Wayuhibbulfaqoroo A Walsaa Kiina Wayah Lisu Ma'ahumwaya'uudumar Dhoo Hum Wayusayyi'u Janaaizahum Walaayahqiru Faqiiron Adqo 'Ahulfaqruwa Asywaah, Wayaqbalulma 'Adzirota Wala Yuqoo Bilu Ahadan Bimaa Yukrohu Wayam Syii Ma 'Alarmalati Wadza Wil 'Ubuudiyyah, Walaa Yahaabulmuluuka Wauagh Dhobulillahi Ta'alaa Wayar Dhoo Liri Dhooh, Wayamsyii Kholda Ashhaa Bihiiwayaquulu Kholluu Zhohrii, Lilmalaa Ikatirruuhaa Niyyah, Wayarkabulba' Iiro Walfasa Walbaghlata Wahimaa Robba'dhulmuluuki Ilaihi Ahdaah, Waya'shibu Alaa Bath Nihil Harominaljuu I Waqod Uutiya Mafaa Tiihal Khozaa Iniilardhiyyah, Waroo Wadathul Jibaalu Bi Angtakuu Nalahu Dzahabang Fa Abaah, Wakaana Shollalloohu Alaihi Wasallama Yuqillullagh Wawayabda Uman Laqiyahu Bisalaam, Wayuthiilsh Sholaata Wayaq Shurulkhuthoba Alkhumu I'yyah, Wayataa Allafu Ahlash Sharofi Wayukrmu Ah Lalfadhli Wayamzahu Walayaquulu Illaa Haqqoyyuhibbuhulloohu Ta 'Alaalaa Wayar Dhooh, Wahaanaa Waqofa Binaa Jawaa Dulmaqoo Li 'Anith Thiroo Difil Halbatil Bayaaniyyah, Walagho Dhoo 'Inul Imlaa Ifii Fadaa Fidil Ii Dhoohi Hungtahaah.

 

Bismillaahirrohmaanirrohiim Allohummaj 'Alnaa Yaamaulanaa Li Aalaa Ika Dzaakiriin, Walinagh Maaika Syaakirin, Wa Alaa Qodhoo Ika Wabalaa Ika Waqoda Rika Minash Shoobirina Minalhalaali Mazuu Qiina Wa A'nil Haroomi Ma'shuumiin, Wafil Jinaa Ni Muna 'Imiin, Wa'aninniiroo Nimuba'idiin, Wa Ilaa Wajhika Wawajhinabiyyika Sayyidinaa Wamaulaanaa Muhammading Shollillahum Ma'alaihi Wasallim Yaarobbi Naathirii Na Mutamatti Ii'naruddanaalloohummalaika Maroddang Jamiilang Tsalatsaw Walaa Taj A'lilloohummasy Syaithooni Alainaa Fii Saairilhaalati Walaa Iidalmamaatc, Walaqoblahuu Walaa Ba'dahu Kaidawwalaa Sabilaw Atsibnallohum Ma 'Alaa Qiroo Atinaa Haa Dzihii Waghoiri Haa Tsa Waabangjaziilaw Wa Ajromingka Adhiimaw Wataqobbal Haminnaa Bifadh Lika Wakaro Mika Qobuulan Hasanan Hamiilanjaliilan Ij A'lilloohumma Yaa Maulaana Tsaawaa Ba Maa Qoro Naa Huwakabbar Naa Huwa Hallalnaa Huzi Yaa Datang Fii Syaronnabiyyil Akromi Shollalloohu Alaihi Wasallam.

 

Link Download Sholawat Al Barzanji PDF Klik DisiniMau support lewat mana?

Terbantu dengan artikel ini? Ayo balas dengan Support Kami. Tekan tombol merah!
© ARMAILA EDUKASI. All rights reserved. Developed by Saifullah.id